Jaipur Atelier White Pearls & Diamond Disco Balls
Jaipur Atelier White Pearls & Diamond Disco Balls White Pearls & Diamond Disco Balls-Necklace-Jaipur Atelier

A 44 inch rope of white south sea pearls accented with diamond disco balls.

- South Sea pearls
- Length 44 inches
-  Featuring 6 ‘disco balls’ oxidized blackened silver set with sparkling diamond slices and polki diamonds

$1,600.00